هيچکس   

امروز مرد مسنی تلو تلو خوران تو چند قدمی من سرش گیج رفت و افتاد!!!

اونوقت من احمق فقط با نگرانی نگاش کردم. پاهام سنگین شده بود.خجالت کشیدم برم جلو و از زمین بلندش کنم!!

خودمو نمی بخشم.

من هیچی نسیتم. فقط ادعا می کنم....!!

۱۰/۱۲/۸۵

لینک
شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥ - سیب گندیده