روی ماه خدا را ببوس   

روی ماه خدا را ببوس

هرکس روزنه ای است به سوی خداوند اگر اندوهناک شود

اگر به شدت اندوهناک شود!!

لینک
شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥ - سیب گندیده