اگرتو را برای من ننوشتند   

فاصله را تو یادم دادی

وقتی با لبخند

دور شدی از من

عکاس بهتر از ما فاصله را می فهمید

تو در عکس نیستی

فاصله یعنی تو

اما... اگر ... شاید

اما گناه من نبود

اگرتو را برای من ننوشتند

شاید من اشتباه کردم

اما اگر شاید نبود

حتما گناه من نبود

تو را با فاصله

برای من نوشتند ...

لینک
جمعه ۱٠ فروردین ۱۳۸٦ - سیب گندیده