سرزمين من   

سرزمین ٬در سرزمین است!

سرّ زمین ٬در این سرزمین است...

پ.ن : کاش دفاعیات «گلسرخی» رو دیده باشی.

لینک
جمعه ۱٠ فروردین ۱۳۸٦ - سیب گندیده