پرواز بيکران   

« آسمان از پرواز بیکران تهی شده است »

  ... .

پ.ن : قسمتی از شعر زیبای شاگرد خوب و با احساسم٬ وقتی یه مربی کوچیک بودم! این جمله از شعر بینهایت با مفهومش٬ بیشترین تاثیر رو روی من داشت!

لینک
دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦ - سیب گندیده