این لحظه   

 

من آموخته ام٬ به خود گوش فرا دهم و صدایی بشنوم که با من می گوید:

« این لحظه »٬ مرا چه هدیه خواهد داد.

نیاموخته ام ٬ گوش فرا دادن به صدایی را که با من در سخن است ٬

و بی وقفه می پرسد:

« من » ٬ بدین لحظه٬ چه هدیه خواهم داد...

 

 

پ.ن : برای تو ٬ مرضیه... می فهمی که؟

لینک
پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦ - سیب گندیده