کاش   

 کاش

کاش در کودکی خود گم شوم

غرق شوم

و تو نجاتم ندهی

... بمیرم.

لینک
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦ - سیب گندیده