درست مثل تو بودن   

درست مثل تو بودن ،

                  ... چه آرزوی محالی!

در آرزوی محالی ،

                  ... درست مثل تو بودن .

لینک
پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ - سیب گندیده