ماه جاری شدن!   

 

فاصله ی غمها و شادیهام، شده به بی فاصلگی ی من، از خودم!

 

پ.ن: چه حالی بهتر از خبر قبولی تو ، که بی اختیار منو جاری کرد ... خالی کرد. گفتن نداره، خودت دیدی. اگرچه ایمان دارم لیاقتت بیش از اینهاست.قلب

پ.ن: و چه ضدحالی بهتر از این ... که اجرای برنامه ی گروه یکماه جلو افتاد و شد آخر آبان!! البته با این خبر هم، جاری شدم!نیشخند(هنوز یه تصنیف رو یاد نگرفتمنگران)

لینک
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ - سیب گندیده