شاید ، بدترین حادثه ، ... گیر کردن در چنگال زندگی باشد.

 

پ.ن: و شاید ، غم انگیزترین حادثه ، ... گیر کردن در چنگال تو .

لینک
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ - سیب گندیده