گناه ساده   

 

 

می بینی؟

به سادگیِ جابجایی دو حرف!

با یک " ن گ ا ه " ،

                " گ ن ا ه " کردی.

 

 

 

لینک
چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧ - سیب گندیده