سیب گندیده

وتو فکر می کنی، زندگی چند بار اتفاق می افتد؟ وتو فکر می کنی ٬ یک سیب چند بار می افتد، تانیوتن به سیب گاز بزند، و بفهمد، چه شیرین می بود، اگر می توانستیم به آسمان سقوط کنیم؟ چند بار؟

مرداد 92
1 پست
آبان 89
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
2 پست
اسفند 85
17 پست
بهمن 85
3 پست