اگرتو را برای من ننوشتند

view.axd?fn=213153082105185.jpg

فاصله را تو یادم دادی

وقتی با لبخند

دور شدی از من

عکاس بهتر از ما فاصله را می فهمید

تو در عکس نیستی

فاصله یعنی تو

اما... اگر ... شاید

اما گناه من نبود

اگرتو را برای من ننوشتند

شاید من اشتباه کردم

اما اگر شاید نبود

حتما گناه من نبود

تو را با فاصله

برای من نوشتند ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
هيچکس

فرياد شيری

بابک