view.axd?fn=097127051021079.jpg

آنقدر فراز و نشیب ذهنی دارم
که قید هرچه فراز بود ، زدم
فقط می خواهم در یکی از این نشیب ترین نشیب ها به آرامش برسم
فقط آرامش ..... و دیگر هیچ
پ. ن : گور پدر هر چه کار ، که اول مشتاقانه تورا جذب می کند ... جانت را می گیرد ... خردت می کند ... له ات می کند و هرچه عصاره اش ماند ، دیگر رمقی نیست تا به این فکر کند که اول چه بود !! یک سیب سالم؟ گاز زده؟ لک دار؟ پخته؟ له شده یا ...گندیده؟
 ۱/۱۱/۸۵
نمایندگی ؟؟۱۹
/ 0 نظر / 6 بازدید