هيچکس

view.axd?fn=088043123179158.jpg

امروز مرد مسنی تلو تلو خوران تو چند قدمی من سرش گیج رفت و افتاد!!!

اونوقت من احمق فقط با نگرانی نگاش کردم. پاهام سنگین شده بود.خجالت کشیدم برم جلو و از زمین بلندش کنم!!

خودمو نمی بخشم.

من هیچی نسیتم. فقط ادعا می کنم....!!

۱۰/۱۲/۸۵

/ 0 نظر / 3 بازدید