به تهران...

view.axd?fn=238062081107126.jpg

آن سيب آمد.

آن سيب با محراب آمد.

آن سيب با محراب در باران آمد.

در باراني به طعم آب سيب...!!

پ.ن : در اين زمان که باور تنهاييم بيشتر شد محراب تنها چيزي است که بوي گيلان مرا مي دهد. چقدر خنديدن سخت شده وقتي هنوز کلي آب سيب دارم.

۲۷/۱۱/۸۵ 

/ 0 نظر / 7 بازدید